Terms & Conditions

1. Γενικοί Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα www.elenazadonskaya.com (στο εξής «Ιστοσελίδα») έχει δημιουργηθεί από την Επιχείρηση με την επωνυμία “Elena Zadonskaya του Alexei” που της ανήκει το σύνολό της κατά πλήρη κυριότητα (στο εξής μνημονευόμενη ως «Επιχείρηση»).
Κάθε φορά που γίνεται χρήση της Ιστοσελίδας, ο χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεται να συμμορφωθεί με αυτούς. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί και δεν αποδέχεται τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις, έστω και μερικά, δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας. Μόνο όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων.

 

2. Παρεχόμενες Υπηρεσίες μέσω της Ιστοσελίδας

H Επιχείρηση παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας της υπηρεσίες μεσιτικών γραφείων ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, διάθεσης διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο, δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, πώλησης διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης καθώς και την οργάνωση επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Για την κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης με την εταιρία, παρακαλείστε να επικοινωνείτε με έναν από τους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας της επιχείρησης.
Διευκρινίζεται ρητά, όπως άλλωστε προκύπτει και από το περιεχόμενο της ίδιας της ιστοσελίδας, ότι η Επιχείρηση δεν παρέχει υπηρεσίες μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού, αφού η Ιστοσελίδα δε λογίζεται ως “Ψηφιακή Πλατφόρμα”, δεδομένου ότι δεν παρέχονται εξειδικευμένα εργαλεία για τη σύναψη μίσθωσης ηλεκτρονικά, αλλά αντίθετα περιορίζεται μόνο στην προβολή των ακινήτων.

 

3. Πληροφορίες ενημερωτικού χαρακτήρα

H Επιχείρηση μπορεί να παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας, πληροφορίες ενημερωτικού χαρακτήρα, οι οποίες αποσκοπούν στην γενική ενημέρωση των χρηστών της αναφορικά με διάφορες πτυχές της ζωής στη Ελλάδα. 
Οι πληροφορίες αυτές συνίστανται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε συμβουλές μαγειρικής, προτάσεις για επίσκεψη σε συγκεκριμένους τόπους, σημεία ενδιαφέροντος, συνεντεύξεις κ.λπ.. Προς επίτευξη των σκοπών αυτών, η Επιχείρηση μπορεί να απευθύνεται σε τρίτα άτομα, τα οποία με τις γνώσεις τους μπορούν να παράσχουν τις σχετικές πληροφορίες, όπως λ.χ. μάγειρες, ξεναγούς, υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών κ.λπ.. Οι πληροφορίες αυτές είναι ελεύθερα προσβάσιμες στους χρήστες της Ιστοσελίδας, ανεξάρτητα από το εάν κάνουν χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.
Η Επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την ορθότητα, την εγκυρότητα και την επιστημονική τεκμηρίωση των αναρτημένων πληροφορίων στην Ιστοσελίδα, οι οποίες συνίστανται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε συμβουλές μαγειρικής, προτάσεις για επίσκεψη σε συγκεκριμένους τόπους, σημεία ενδιαφέροντος, συνεντεύξεις κ.λπ.. Οι πληροφορίες αυτές δεν συνιστούν πρόταση για πραγμάτωση της αντίστοιχης δραστηριότητας από τους χρήστες της Ιστοσελίδας αλλά έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα.
Συνεκδοχικά, η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για τις διαφημιστικές προβολές, που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα ούτε για τις παραπομπές σε τρίτους ιστοχώρους.
Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης αναλαμβάνει ο ίδιος την αποκλειστική ευθύνη για την υλοποίηση κάθε πληροφορίας ή/και διαφήμισης που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα, κατά την κρίση του και χωρίς να αξιώσει οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης από την Ιστοσελίδα.

 

4. Αποποίηση Ευθύνης

Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της Ιστοσελίδας της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας, των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους.
Η Επιχείρηση δηλώνει ρητά ότι δεν δύναται και δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, που κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας. Κανένα μέρος του παρεχόμενου περιεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες Ιστοσελίδας δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών της Ιστοσελίδας κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Επιχείρηση. Η Επιχείρηση δύναται να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή καθώς επίσης και να τροποποιήσει ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης.

 

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Επιχείρηση. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.
Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην Επιχείρηση ή κατά περίπτωση στους προβαλλόμενους χρήστες που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

 

6. Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μία ιστοσελίδα μπορεί να στείλει στο πρόγραμμα περιήγησης ενός χρήστη για αποθήκευση στο σκληρό δίσκο. Τα cookies μπορούν να κάνουν τη χρήση της Ιστοσελίδας ευκολότερη, με την αποθήκευση και τη διαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης, τις εφαρμογές, τις προτιμήσεις και άλλες πληροφορίες του χρήστη. Η χρήση των cookies είναι απαραίτητη για την Ιστοσελίδα. Όταν ο χρήστης της Ιστοσελίδας πλοηγείται σε αυτήν, ορισμένα στοιχεία μπορεί να συλλέγονται παθητικά (δηλαδή, συλλέγονται χωρίς να παρέχονται οι πληροφορίες από τον χρήστη) με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών και μέσων, όπως είναι οι Internet Protocol διευθύνσεις, Internet tags και συλλογή δεδομένων πλοήγησης.
Η Επιχείρηση επίσης, μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων (όπως το Google Analytics) προκειμένου να συλλέξει χωριστά πληροφορίες για τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας. Οι εν λόγω υπηρεσίες τρίτων χρησιμοποιούν cookies για να παρέχουν στην Επιχείρηση μη προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή των χρηστών στην Ιστοσελίδα (λ.χ. τον αριθμό των επισκέψεων), οι οποίες δεν ταυτοποιούν τους επισκέπτες ούτε ζητείται από αυτούς η παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας.

 

7. Πολιτική Απορρήτου - Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επιχείρηση δεν τηρεί, δε συγκεντρώνει και δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της Ιστοσελίδας. Τυχόν συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των πελατών της Επιχείρησης διέπεται από ξεχωριστή έγγραφη σύμβαση.

 

8. Τελικές Διατάξεις

Οι παρόντες όροι χρήσης της Ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την Επιχείρηση που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από το σύνολο των χρηστών καθώς και η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συνεπάγεται από αυτούς την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου της στο σύνολό τους. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της για την άσκηση κάθε ενδεδειγμένης δικαστικής και εξωδικαστικής πράξης, εφόσον κριθεί ότι επισκέπτες ή/και χρήστες της Ιστοσελίδας προβαίνουν σε ενέργειες σε βάρος της, οι οποίες ενδεικτικά και μη περιοριστικά μπορεί να επιφέρουν βλάβη στα συμφέροντά της. Οι παρόντες όροι χρήσης επέχουν θέση σύμβασης μεταξύ της Επιχείρησης και του χρήστη, ο οποίος επιθυμεί να κάνει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, που διατίθενται από την Ιστοσελίδα. Ο χρήστης δηλώνει ότι έχει κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο του παρόντος κειμένου.
Το περιεχόμενο της παρούσας σύμβασης έχει συνταχθεί στην Ελληνική, ως επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον από την εφαρμογή των όρων προκύψει ζήτημα ερμηνείας ή/και οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ διαφορετικών γλωσσών, υπερισχύει το Ελληνικό κείμενο έναντι κάθε μετάφρασης. Για κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσεως που μπορεί να ανακύψει από την εφαρμογή του παρόντος, αποκλειστικά καθύλην και κατά τόπο Δικαστήρια ορίζονται αυτά της Θεσσαλονίκης, στην Ελλάδα.

 

9. Επικοινωνία - Στοιχεία Επιχείρησης

Elena Zadonskaya του Alexei
Α.Φ.Μ.: 137174545, Δ.Ο.Υ.: Δ’ Θεσσαλονίκης
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 146148506000
Έδρα: Παύλου Μελά 27, 546 22, Θεσσαλονίκη
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

e-max.it: your social media marketing partner